top of page
FB_event page EN color 1.jpg


INDIVIDUAL COMPUS | INDIVIDUAL ALL-AROUND
22 septembrie - 2 decembrie 
2023
/SAC

Comenduirea Garnizoanei Timișoara

O expoziție cu: 111invers1 (Mugur Grosu & Lumi Mihai), Allienim (Ileana Moro & Marius Rițiu), Florin Arhire, Olivia Berckemeyer, Marie Bovo, Kerstin Brätsch, Mirela Cerbu, Nicolae Comănescu, Radu Comșa, Iulian Cristea, Călin Dan, Wim Delvoye, Eduard Gabia & Valeriu Borcoș, Vlaicu Golcea, Dimitrie Luca Gora, Dumitru Gorzo, Alex Higyed & Andreea Ioniță, Gregor Hildebrandt, Oda Jaune, Ioana Joa, Alicja Kwade, Radu Manelici, Andreea Medar, Tudor Mutrescu, Adelina Pascale, Adrian Florin Pop, Laure Prouvost, Marius Rițiu, Juliette Sturlese, Mircea Suciu, Mihai Toth, Ecaterina Vrana, Jorinde Voigt, Tomasz Wendland, Thomas Zitzwitz


curatoriată de: Alex Radu, Thomas Zitzwitz, Justin Baroncea (design de expoziție), Maria Ghement (design de expoziție), Elena Stanciu (manager expoziție)

implementare de: Cristian Boltres

grafică: Ilinca Pop


organizată de /SAC la Comenduirea Garnizoanei Timișoara (Piața Libertății 5)
în perioada: 22 septembrie - 3 decembrie 2023

„Ce face ca experiența noastră de contemporaneitate să fie diferită de cea din vremurile anterioare? (…) Cred că trebuie să ne confruntăm cu faptul că suntem nevoiți să ne căutăm, cât mai urgent, viitorul într-o agregare reimaginată a diferențelor noastre.” (Terry Smith)

***

Contemporaneitatea AZI constă în simultaneitatea a nenumărate modalități de a fi, de a crea, de a vedea și aprecia aceeași lume, a pluralităților culturale și sociale. Ne străduim să ținem pasul cu Prezentul ce devine, în evoluție continuă, rapidă si imprevizibilă, incomprehensibil ca un hiperobiect. Trăim o contemporaneitate a diferențelor, într-o lume ce ne divizează și polarizează, într-un sistem ce tinde să ne pună mai curând în competiție decât în compoziție. Atunci, ce ar putea însemna ideea de compoziție azi? În artele contemporane, în dinamica social-politică, în viața noastră personală? 

În ce fel expoziția (internațională) și spațiul expoziției, ca loc de întâlnire, acum-aici la Comenduirea Garnizoanei, cu specificul ei arhitectural și istoric, în "centrul" Timișoarei devenită (temporar) "capitală" culturală, pot deveni o intersecție a acestor teme majore prezente în artele de azi: nevoia imperativă de compoziție/ agregare a asemănărilor/ similarităților și diferențierilor, de incluziune, colaborativitate și acceptări nonierarhice, de decolonizare, de descentralizare? 

Am invitat în INDIVIDUAL COMPUS artistx cu o diversitate/ complementaritate de practici, medi(alităț)i (ce includ, fără a se limita la: imagine, pictură, video, sculptură, obiect, instalație, sunet, performance, poezie), discursuri și moduri de abordare artistice, din Timișoara, din România și din străinătate, la care se găsesc prezente în preocupările lor și în modurile de abordare specifice, temele expoziției. INDIVIDUAL COMPUS este un demers asumat subiectiv de precompunere, compunere și recompunere a lucrărilor individuale, într-o instalare/instalație artistică consonantă, o polifonie de voci unice.

Comenduirea Garnizoanei Timișoara este unul dintre cele mai vechi imobile din oraș̦, o construcție tipică de sec. XVIII, aflată central, în Piața Libertății din Timișoara. În INDIVIDUAL COMPUS spațiul Comenduirii devine un loc de întâlnire, un spațiu comun, de compunere și compoziție, precum ar putea fi piața publică sau curțile interioare - marcă distinctă și specifică a orașului Timișoara.
Putem să ne privim împreună în compoziții, inspirați de coexistența atâtor (atât de) diferite medialități, moduri de abordare, discursuri artistice, curatoriale și instituționale din lumile artelor de azi, unde ele nu se anulează unele pe altele? Să ne imaginăm împreună în compoziții antropo-/socio-/politice, de narative multiple, human-nonhuman, respectiv, în individuare, în compoziții de tempor(e)alități coexistente. 

INDIVIDUAL COMPUS. Ultima mare expoziție internațională de artă contemporană din anul 2023 în Timișoara - capitală europeană a culturii.

 

Parteneri: Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Holver, Weinerberger, Siniat, Almalux, Cărturești

“What makes our experience of contemporaneity today distinct from that of earlier times? I believe that we have to find, with increasing urgency, our futures entirely within a reimagined aggregation of our differences.” (Terry Smith)

***

Contemporaneity today consists of countless simultaneous ways of being, creating, seeing, and appreciating the same world, of social and cultural pluralities. And we try to keep up with a Present that becomes, in fast, unpredictable, incessant evolution, as incomprehensible as a hyperobject. We live a contemporaneity of differences, in a world that divide and polarize us, in a system that tends to put us in competition rather than as part of a composition.

Then, what could the concept of composition (still) mean today? In contemporary art, in socio-political dynamics, in our personal lives?
Here-and-now at Timișoara Garrison Command, with its own historical and architectural particularities, in the "center" of Timișoara, a (temporarily) cultural "capital", how can the (international) exhibition and the exhibition space, as a place of togetherness, become an intersection of these major themes in the arts of today: the imperative need for composition/aggregation of communalities/similarities and differentiations, for inclusion, collaboration, and non-hierarchical acceptance, decolonization, and decentering?

With this undertaking, we invited to participate in INDIVIDUAL ALL-AROUND artists with diverse/ complementary practices, mediums/medialities, discourses, and artistic approaches, whose works tackle the themes/concerns of the exhibition itself, in terms of either thematic focus or specific approach. In INDIVIDUAL ALL-AROUND, with an assumed subjective approach, each room/space (hosting 3 or more artists) will highlight a general process of precomposition, composition, and recomposition of individual works in a harmonious artistic installation, a polyphony of unique voices. The Timișoara Garrison Command is one of the oldest buildings in the city, a typical 18th century structure, located in Liberty Square in downtown Timișoara. In INDIVIDUAL ALL-AROUND, the Garrison Command space becomes a place of togetherness, a shared space of composing and composition, much in the way of a public square or an inner courtyard – distinctive trait of Timișoara.

Can we see ourselves together, in compositions, inspired by the coexistence of such a multitude (and variety) of mediums/medialities, approaches, artistic, curatorial, and institutional discourses of today's art worlds, where they do not negate or cancel each other out? Let’s imagine ourselves together in anthropo-/socio-political compositions of multiple narratives, in human-nonhuman compositions, and find our own individuations in compositions of coexistent tempor(e)alities.

INDIVIDUAL ALL-AROUND in Timișoara - European Capital of Culture 2023.

Partners: Direcția Județeană pentru Cultură Timiș, Holver, Weinerberger, Siniat, Almalux, Cărturești

a1x_INF8158 c3p4.jpg
a8x_INF8003 c3p4.jpg
bottom of page